Meddelande om global integritet och cookies

Senast uppdaterat: 1 Januari 2022

Läs detta noggrant..

CBRE, Inc., tillsammans med våra dotterbolag (sammantaget ”CBRE-koncernen”), inser vikten av att skydda din integritet. Detta globala integritets- och cookiemeddelande (”meddelande]”) är avsett att hjälpa dig att förstå CBRE-koncernens rutiner för insamling och hantering av uppgifter samt fatta välgrundade beslut och utöva dina dataintegritetsrättigheter enligt tillämplig lag när du:

• använder CBRE-koncernens offentliga webbplatser och andra tjänster som detta meddelande är bifogat till (sammantaget webbplatsen]) eller

• interagerar professionellt med CBRE-koncernen, bland annat genom konton på sociala medier som drivs av CBRE-koncernen, och inte får på annan väg något annat integritetsmeddelande vid interaktionstillfället (sammantaget ”professionella interaktionerprofessionella interaktioner”).

CBRE:s webbplatser som utgör webbplatsen kan vid sidan av detta meddelande komma att publicera ett lokalt, landsspecifikt integritets- och cookiemeddelande som kompletterar eller modifierar detta meddelande efter behov för att överensstämma med tillämplig lag (”lokala meddelanden”).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Sammanfattning av viktig information
 • Fullständigt meddelande
  • Information om tillämplig ansvarig enhet
  • Globalt integritetsmeddelande
  • Kaliforniens integritetspolicy för konsumenter
  • Meddelande om cookies – automatisk datainsamling
  • Kontakta oss
  • Global Web Privacy Policy

   Ansvarig enhet Beroende på hur och av vilken anledning vi samlar in dina personuppgifter via denna webbplats eller dina professionella interaktioner kan CBRE:s enheter som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (även kända i vissa jurisdiktioner som personuppgiftsansvariga) variera. Information om hur du identifierar din tillämpliga ansvariga CBRE-enhet/enheter finns i Bilaga 1.. Klicka här för att läsa mer.
   Samtycke genom användning I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag innebär din användning av denna webbplats eller din delaktighet i professionella interaktioner med oss att du förstår och godkänner villkoren i detta meddelande. Klicka här för att läsa mer.
   Personuppgifter som vi samlar in. och källor Vi samlar in personuppgifter om din användning av webbplatsen och dina professionella interaktioner med CBRE såsom kontaktuppgifter, registreringsinformation (t.ex. användarnamn/lösenord), yrkesinformation (t.ex. jobbtitel, bransch, arbetsgivare), information om affärsförbindelser (t.ex. dina primära kontakter inom CBRE-koncernen), information om sociala medier samt cookie-, enhets- och webbanalysdata.  Vi samlar in dessa personuppgifter direkt från dig, från andra CBRE-anställda och från tredje parter. Klicka här för att läsa mer.
   Användning och rättsliga grunder Vi använder dina personuppgifter för att göra webbplatsen tillgänglig för dig, för att kommunicera med dig, för att interagera professionellt med och tillhandahålla marknadsföring till dig och för att förbättra våra tjänster samt för att uppfylla andra kommersiella eller affärsrelaterade syften. Vi förlitar oss främst på CBRE:s tvingande affärsintressen eller ditt samtycke (om det krävs enligt lag) till att behandla dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer.
   Delning av uppgifter CBRE-koncernen är ett globalt företag och de personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller kan efter behov delas och behandlas med andra CBRE-enheter, inklusive de som är bättre lämpade att besvara din begäran och ge dig tillgång till webbplatsen.  Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter såsom tjänsteleverantörer som hjälper oss med IT och webbhotellstjänster, marknadsföring och juridisk eller tillsynsrättslig efterlevnad) samt myndighetsärenden.   Klicka här för att läsa mer.
   Internationella dataöverföringar Vi kan dela dina personuppgifter med andra CBRE-enheter och tjänsteleverantörer utanför ditt hemland. När vi gör det vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för internationella dataöverföringar alltefter vad som krävs enligt gällande lag.   Klicka här för att läsa mer.
   Datasäkerhet Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig mot förlust och obehörig ändring eller obehörigt utlämnande. Klicka här för att läsa mer.
   Datalagring Vi lagrar de personuppgifter vi samlar in om dig så länge som de behövs för det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller som på annat sätt krävs enligt gällande lag. Klicka här för att läsa mer.
   Integritetsrättigheter Beroende på regelverket i ditt land kan du ha vissa rättigheter att begära åtkomst, rättelse, radering, invändning eller andra åtgärder avseende dina personuppgifter.  Se detaljer nedan, inklusive hur du utövar eventuella integritetsrättigheter som du kan ha enligt gällande lag.  Klicka här för att läsa mer.
   Ändringar i detta meddelande Om vi gör några väsentliga ändringar i detta meddelande kommer ändringarna att genomföras här och om de är betydande kommer vi att lämna ett tydligt meddelande. När så krävs kommer vi att inhämta ditt samtycke. Klicka här för att läsa mer.
   Representant i EU/Storbritannien Vi har utsett en representant för de ansvariga CBRE-enheterna utanför EES och Storbritannien som behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och Storbritanniens dataskyddslag. Kontaktuppgifterna anges i detta meddelande. Klicka här för att läsa mer.
   Dataskyddsombud När det krävs enligt lag har vi utsett ett dataskyddsombud vars kontaktuppgifter anges i detta meddelande. Klicka här för att läsa mer.
   Kaliforniens integritetspolicy för konsumenter Ytterligare avslöjanden som krävs enligt kalifornisk lag för personer som är bosatta i Kalifornien, inklusive gällande integritetsrättigheter, tillhandahålls i CBRE:s Integritetspolicy för konsumenter i Kalifornien. Klicka här för att läsa mer
   Cookies Vi använder cookies på vår webbplats och vår preferenshanterare låter dig begränsa vår användning av andra än nödvändiga cookies. Klicka här för att läsa mer.
   Kontakta CBRE Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring detta meddelande, om du har frågor eller problem kring din användning av webbplatsen, våra affärsrelaterade interaktioner med dig eller om du vill att dina personuppgifter ska undantas från vår direkta marknadsföring. Klicka här för att läsa mer.

    

    Fullständigt meddelande

    Beroende på de rättsliga bestämmelserna i ditt land och de tillämpliga lagar som du är föremål för (t.ex. i EU/EES och Storbritannien) kan du ha rätt till information om den CBRE-enhet som ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter (även kallad personuppgiftsansvarig i vissa jurisdiktioner). Denna enhet kan variera beroende på hur och varför vi samlar in dina personuppgifter genom denna webbplats eller dina professionella interaktioner med CBRE-koncernen.  Information om hur du identifierar din tillämpliga ansvariga CBRE-enhet/enheter finns i Bilaga 1. Varje ansvarig CBRE-enhet samlar in dina personuppgifter direkt från dig, direkt genom din användning av webbplatsen eller via vissa tredjepartskällor som identifieras i detta meddelande. Det kan hända att det land där den ansvariga CBRE-enheten är belägen, t.ex. USA för CBRE, Inc., tillhandahåller en dataskyddsnivå som inte är likvärdig med den dataskyddsnivå som tillhandahålls i ditt hemland. Du hittar mer information om internationella överföringar av dina personuppgifter nedan.

    Närhelst detta meddelande hänvisar till ”CBRE]”, ”vi]”, ”oss]” eller ”vår]” avser det den tillämpliga ansvariga CBRE-enheten som definieras i Bilaga 1 nedan.

    Globalt integritetsmeddelande

    Samtycke genom användning

    Detta globala integritetsmeddelande beskriver hur CBRE samlar in, använder och lämnar ut vissa personuppgifter som erhålls via denna webbplats, dina interaktioner med oss på sociala medier och andra professionella interaktioner med dig. Observera att du, i den utsträckning det tillåts i tillämplig lag, genom din användning av webbplatsen anses uppge att du förstår och samtycker till villkoren i detta globala integritetsmeddelande

    Personuppgifter som vi samlar in. och källor

    Beroende på hur du interagerar med CBRE kan du vara en registrerad person antingen som användare av vår webbplats eller som CBRE:s affärskontakt som har en professionell interaktion med CBRE, t.ex. leverantör, kund, kundanställd, konsult eller affärspartner.

     

        Insamling av uppgifter från dig

        Beroende på din användning av webbplatsen och professionella interaktioner med CBRE kan vi samla in och behandla följande typer av personuppgifter från dig.  Se avsnittet Konsekvenser av att inte lämna ut personuppgifter till oss nedan för mer information om konsekvenserna av att inte lämna ut dina personuppgifter till oss.

        • Kontaktinformation: såsom namn, post- eller e-postadress och telefonnummer


        • Uppgifter om jobbsökandesåsom anställning och utbildningshistorik, relevanta färdigheter, yrkescertifieringar och medlemskap, ersättningshistorik (där så är tillåtet enligt lag) och all annan information som ingår i CV:n, yrkesprofiler online, och jobbansökningar, uttalanden i referenser som du tillhandahåller, villighet att flytta, och, där det är tillåtet enligt lag: test- och bedömningsresultat, information om dina externa aktiviteter eller familjerelationer som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt samt information om brott, fällande domar, pågående utredningar och administrativa påföljder.

        • Information om anställds arbetsplatsintroduktion  såsom information som är nödvändig för att upprätta ett anställnings- eller avtalsförhållande med den sökande och för att följa lagen (t.ex. nationellt ID-kort, uppehållstillstånd och visum som visar rätten till arbete), för att behandla löneutbetalningar och ge anställda förmåner (t.ex. bankkontoinformation, val av källskatt och information om förmånstagare) samt funktionshinder eller andra uppgifter (där det är tillåtet enligt lag) som behövs för att ordna med lämpliga arbetsplatsutrymmen.

        • Information om professionella relationer: såsom information om affärskontakter, bransch, jobbtitel eller roll, dina primära kontakter inom CBRE-koncernen och register över interaktioner med CBRE-koncernen, information som du tillhandahåller oss och som hjälper oss att betjäna affärsrelationen i fråga, t.ex. vilka typer av investeringar du är intresserad av och vad du tillhandahåller för information om ditt privatliv (exklusive särskilda kategorier av uppgifter)

        • Marknadsföringsdata:  såsom dina intressen och preferenser vad gäller våra produkter och tjänster.

        • Information om sociala medier baserat på dina interaktioner med CBRE:s sidor på sociala medier: till exempel ditt användarnamn, din profil och innehållet i dina interaktioner med eller uttalanden om CBRE eller andra i vår bransch samt sammanställda användningsrapporter.

        • Cookie-, enhets- och webbanalysdata:   såsom din dators IP-adress, geolokaliseringsdata, webbläsarinställningar och liknande data om användningen av webbplatsen, annonsidentifierare för mobila enheter samt cookies och andra data som är länkade till en enhet. Du kan läsa mer i vårt cookiemeddelande.

        Datainsamling via tredjepartskällor

        I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag kan vi samla in och behandla följande personuppgifter om dig från tredjepartskällor:


        • Kontaktinformation:  som namn, post- eller e-postadress och telefonnummer (De tredje parter som samlar in och delar dina kontaktuppgifter med oss kan omfatta din arbetsgivare, operatörer av webbplatser med fastighetsannonser och andra webbplatser som är tillgängliga via länkar på webbplatsen samt andra affärspartners. Dessa tredje parter är var för sig ansvariga (även kallade oberoende personuppgiftsansvariga i vissa jurisdiktioner) för dina kontaktuppgifters insamling och behandling för sina egna, oberoende ändamål. Vi hänvisar dig till deras respektive integritetsmeddelanden för att förstå deras integritetsrutiner och hur du utövar eventuella rättigheter du kan ha).

        • Uppgifter om jobbsökandesåsom anställning och utbildningshistorik, relevanta färdigheter, yrkescertifieringar och medlemskap, ersättningshistorik (där så är tillåtet enligt lag) och all annan information som ingår i CV:n, yrkesprofiler online, och jobbansökningar och, där det är tillåtet enligt lag: test- och bedömningsresultat samt information om brott, fällande domar, pågående utredningar och administrativa påföljder.

        • Marknadsföringsdata: såsom dina intressen och preferenser vad gäller produkter och tjänster liknande dem som erbjuds av CBRE.  (De tredje parter som samlar in och delar dina marknadsföringsdata med oss kan omfatta företag som sysslar med kompilering och försäljning av marknadsföringsdata samt andra affärspartners till vilka du lämnat dina personuppgifter. De tredje parter som insamlar och delar dina marknadsföringsdata är var för sig ansvariga (även kallade oberoende personuppgiftsansvariga i vissa jurisdiktioner) för dina marknadsföringsdatas insamling och behandling för sina egna, oberoende ändamål. Vi hänvisar dig till deras respektive integritetsmeddelanden för att förstå deras integritetsrutiner och hur du utövar eventuella rättigheter du kan ha).

        • Information om sociala medier baserat på din interaktion med tredje parters sidor på sociala medier (inklusive CBRE:s konton på sådana tredjepartswebbplatser), t.ex. ditt användarnamn och din profil på sociala medier samt innehållet i dina interaktioner med eller uttalanden om CBRE eller andra i vår bransch, och sammanställda rapporter om dina interaktioner med CBRE:s konton på sociala medier

        • Tekniska data från tredjepartsannonser som vi placerar på tredjepartswebbplatser, t.ex. din IP-adress, webbläsartyp och version, enhetsidentifierare, inställningar för plats och tidszon

        • Kontaktuppgifter som vi samlar in från tredje parter som din arbetsgivare eller andra professionella referenser, t.ex. ditt namn, din post- eller e-postadress och ditt telefonnummer.

        Konsekvenser av att inte tillhandahålla personuppgifter till oss

        Det finns ingen lagstadgad eller avtalad skyldighet som kräver att du lämnar ut dina personuppgifter till CBRE. Att tillhandahålla dina personuppgifter är upp till dig. Du kan välja att inte lämna ut dina personuppgifter till oss, men i så fall kan det hända att du inte kan använda våra webbplatser och få våra tjänster och/eller kunna interagera med oss. Dessutom kan tillhandahållandet av dina personuppgifter vara nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig och/eller tillhandahålla tjänster till dig. Se cookiemeddelandet nedan för mer information om hur vi använder cookies och hur du hanterar dina cookieinställningar.

    Hur vi använder dina uppgifter och utifrån vilka juridiska grunder

    Ändamålen för vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för sådan behandling är följande:

    • Att hantera och ge dig åtkomst till webbplatsen

     Vi behandlar dina cookie-, enhets- och webbanalysdata för att hantera och ge dig åtkomst till webbplatsen. Vi behandlar vid behov dessa personuppgifter baserat på CBRE:s eller andra tredje parters tvingande berättigade affärsintressen för att ge dig eller din arbetsgivare tillgång till webbplatsen som vi upprätthåller för marknadsföringsändamål och andra affärsändamål, alternativt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).

    • För att kommunicera med dig om din jobbansökan och fastställa dina kvalifikationer och din lämplighet för lediga tjänster

     Vi behandlar dina kontaktuppgifter och jobbsökandens uppgifter för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen och för att fastställa dina kvalifikationer och din lämplighet för lediga tjänster. Vi behandlar dessa personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförutsättningar (t.ex. för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett potentiellt anställningsförhållande), för CBRE:s tvingande berättigade affärsintressen och/eller baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).

    • Att genomföra och hantera anställdes introduktionsprocess

     Vi behandlar information om din arbetsplatsintroduktion för att utföra och hantera anställdes introduktionsprocess om vi erbjuder och du accepterar anställning hos oss. Vi använder vid behov dessa personuppgifter för att upprätta ett anställnings- eller avtalsförhållande med dig och överför dessa uppgifter till din personalfil för registerföringsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att efterleva CBRE:s rättsliga skyldigheter, inbegripet att upprätthålla register, uppfylla avtalsförutsättningar (t.ex. för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett potentiellt anställningsförhållande), för CBRE:s tvingande berättigade affärsintressen och/eller baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).

    • För att göra affärer och upprätthålla en professionell relation med dig

     Vi behandlar dina kontaktuppgifter och uppgifter om professionella relationer för att bedriva affärsverksamhet och upprätthålla en professionell relation med dig eller din arbetsgivare. Vi behandlar vid behov dessa personuppgifter för att vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig (på din begäran), för CBRE:s eller andra tredje parters tvingande berättigade affärsintressen, såsom att tillhandahålla sådana begärda tjänster till dig eller din arbetsgivare, alternativt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).

    • För att tillhandahålla relevant marknadsföring till dig

     Vi behandlar dina kontaktuppgifter, registreringsuppgifter, marknadsföringsdata och tekniska data från tredjepartsannonser, och cookie-, enhets- och webbanalysdata för att kontakta dig om de tjänster, erbjudanden, evenemang och nyhetsbrev som du uttryckt ett intresse för eller om liknande erbjudanden eller tjänster (inklusive de från tredje parter, såsom affärspartners) och för att bättre rikta våra annonser och tillhandahålla relevanta erbjudanden som vi tror att du skulle vara intresserad av. Vi behandlar vid behov dessa personuppgifter baserat på CBRE:s eller andra tredje parters tvingande affärsintressen (t.ex. din arbetsgivare eller affärspartners) för att hålla dig och våra kunder informerade om våra senaste nyheter, produkter och tjänster samt för att bättre rikta våra annonser till dig, alternativt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).


    • Att upprätthålla och hantera CBRE:s anseende som varumärke – sociala medier

     Vi behandlar din information på sociala medier för att upprätthålla CBRE:s anseende som varumärke genom vår närvaro på CBRE-drivna och tredje parters sidor på sociala medier, inklusive genom professionella interaktioner med dig när du interagerar med våra sociala medier-kanaler. Vi behandlar vid behov dessa personuppgifter baserat på CBRE:s tvingande affärsintressen av att upprätthålla och förbättra vårt anseende som varumärke samt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).


    • För att bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet

     Vi bedriver dina marknadsföringsdata, information om dina professionella relationer samt cookie-, enhets- och webbanalysdata för att bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat genom att utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommunikation, fastställa effektiviteten hos och optimera vår marknadsföring, analysera våra produkter, tjänster, webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tillgångar, samt möjliggöra funktioner på våra webbplatser, i våra mobilapplikationer och i andra digitala tillgångar). Vi behandlar dessa personuppgifter när det är nödvändigt baserat på CBRE:s tvingande berättigade affärsintressen för att bedriva och förbättra vår verksamhet samt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).


    • För att efterleva rättsliga skyldigheter och fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

     För att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, för att efterleva lagliga förfrågningar från myndigheter om avslöjande av personuppgifter eller på annat sätt för att uppfylla juridiska skyldigheter, använder vi, då det är tillåtet enligt lag, alla personuppgifter som vi samlar in om dig. Vi behandlar vid behov dessa personuppgifter för att efterleva CBRE:s rättsliga skyldigheter eller baserat på CBRE:s tvingande berättigade affärsintressen för att utöva och försvara rättsliga anspråk, alternativt baserat på ditt samtycke (om det krävs enligt lag).
     Om du har invändningar mot att vi använder information på dessa andra sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

   Personuppgifter som vi delar

   Om vi kan göra det i enlighet med gällande lag kan de personuppgifter vi samlar in delas och behandlas med följande kategorier av mottagare, av vilka vissa kan finnas i ett land som inte tillhandahåller samma adekvata nivå av integritet och skydd för uppgifterna som ditt hemland, i enlighet med vad som är nödvändigt i de syften som anges i avsnittet Hur vi använder dina uppgifter och utifrån vilka juridiska grunderovan.  CBRE har infört lämpliga skyddsåtgärder avseende internt utbyte av personuppgifter. Se Internationella dataöverföringar nedan för mer information.  

   • Internt med andra CBRE-enheter

    CBRE är ett globalt företag och de personuppgifter vi samlar in, eller som du delat, kan delas till och behandlas av CBRE-enheter enligt vad som är nödvändigt för de syften som anges i avsnittet Hur vi använder dina uppgifter och utifrån vilka juridiska grunderovan.  Vi kan till exempel dela dina personuppgifter internt med:

    • en annan CBRE-enhet som är bättre lämpad att svara på din begäran,

    • en beslutsfattare som är anställd av en annan CBRE-enhet, eller

    • webbplatsadministratörer som är anställda av en annan CBRE-enhet (kallas personuppgiftsbiträden i vissa jurisdiktioner) som behandlar vissa av dina personuppgifter för att hantera din åtkomst till webbplatsen eller upprätthålla och förbättra dess funktionalitet. 

    De potentiellt relevanta CBRE-enheterna identifieras i Bilaga 1.


   • Med tredje parter

    De potentiellt relevanta tredje parterna inkluderar:

    • Tjänsteleverantörer som hjälper oss med IT- och cybersäkerhetsleverantörer, webbhotell, marknadsförings-, reklam- och kommunikationsbyråer, cookie-analysleverantörer, online-annonsörer och leverantörer av webbplatstestnings-/analystjänster.

    • Externa cookie-leverantörer som kan spåra din surfaktivitet på vår webbplats med hjälp av cookies för att visa dig annonser baserat på dina intressen när du surfar på webben eller använder sociala medier samt för analytiska ändamål. Mer information om dessa cookies, inklusive hur du lämnar eller återkallar ditt samtycke, finns i vårt cookiemeddelande nedan. 

    • Konsulter och rådgivare som hjälper oss med juridiska, tillsynsrättsliga och affärsmässiga ärenden, såsom jurister, efterlevnadskonsulter och företagsrevisorer.

    • Affärspartner i händelse av en sammanslagning eller försäljning, till exempel om CBRE slås samman med en annan organisation, eller i händelse av en överföring av våra tillgångar eller verksamheter.

   • Juridiska krav på utlämnande

    Det kan hända att vi måste lämna ut dina personuppgifter till tredje parter, såsom domstolar, rättegångsparter, myndigheter och/eller tillsynsorgan, när det krävs enligt lag eller inom ramen för rättsliga eller dylika processer, exempelvis i samband med ett domstolsbeslut eller föreläggande eller andra former av juridiska krav, i samband med en myndighets lagligen bindande begäran om utlämnande, bland annat för att uppfylla krav från nationella säkerhets- eller brottsbekämpande myndigheter, eller i samband med särskilda fall där vi har skäl att anse att dina personuppgifter behöver lämnas ut för att identifiera, kontakta eller påbörja en juridisk process mot någon som (avsiktligt eller oavsiktligt) kan skada eller störa våra rättigheter eller vår egendom, alternativt för att försvara oss själva.
    CBRE åtar sig att inte lämna ut dina personuppgifter som svar på ett domstolsbeslut eller ett föreläggande eller annan rättslig förpliktelse som uppkommit utanför ditt hemland, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Närmare bestämt har CBRE, Inc. bedömt och anser att varken de eller deras dotterbolag i USA omfattas av US Foreign Intelligence Surveillance Act (”FISA]”) § 702, som alltså inte heller kan gälla för personuppgifter som överförs till CBRE US, eftersom CBRE US inte kvalificerar sig vare sig som leverantör av elektroniska kommunikationstjänster, enligt definitionen i 18 U.S.C. § 2510, eller som leverantör av en fjärrdatortjänst, enligt definitionen i 18 U.S.C. § 2711.  Följaktligen kan inte amerikanska underrättelsemyndigheter utfärda någon begäran om utlämnande av uppgifter enligt FISA vare sig till CBRE, Inc. eller dess amerikanska dotterbolag. Om CBRE ändå vid något tillfälle mottar en begäran om utlämnande av uppgifter enligt FISA kommer vi att publicera en transparensrapport om cbre.com och våra EES-webbplatser (se vårt Schrems II-meddelande). Alla personuppgifter som CBRE överför till USA är krypterade under överföringen.

   Internationella dataöverföringar

   • Behandling i USA och på andra platser

    Beroende på vilken CBRE-enhet som är den ansvariga CBRE-enheten (se Bilaga 1 nedan) och mottagarna (se Delning av personuppgifter ovan), kan dina personuppgifter behandlas och lagras i andra länder än det land där informationen ursprungligen samlats in, inklusive länder som kan ha mindre stränga dataskyddslagar än det land där du ursprungligen lämnat informationen eller där din information ursprungligen samlats in.

    I händelse av internationella dataöverföringar kommer vi att skydda dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar.

    Om du befinner dig i en icke-amerikansk jurisdiktion är överföringen av personuppgifter till ett annat land, närmare bestämt till CBRE, Inc. i USA, nödvändig för att ge dig den information du har begärt och/eller för att utföra en önskad tjänst. I den utsträckning som tillåts enligt lag utgör din begäran om information och/eller tjänster också ditt samtycke till den gränsöverskridande överföringen.

   • Dataöverföringar från EES och Storbritannien till länder utanför EES

    När det gäller internationella dataöverföringar som initierats av CBRE från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES]”) eller Storbritannien till mottagare i jurisdiktioner utanför EES,


    • vissa mottagare är belägna i länder som anses tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EU-lagstiftning (eller brittisk lag, enligt vad som är tillämpligt). Dessa överföringar kräver därför inga ytterligare skyddsåtgärder enligt EU:s (eller Storbritanniens) dataskyddslag.

    • andra mottagare finns i länder som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EU- eller brittisk lagstiftning, som till exempel USA, och där så krävs enligt lag har vi implementerat lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU:s standardavtalsklausuler, och/eller förlitar oss på mottagarens bindande företagsregler eller ett lämpligt undantag.  I förekommande fall implementerar vi kompletterande tekniska och avtalsmässiga skyddsåtgärder.Enligt tillämplig lag kan du ha rätt att begära ytterligare information om sådana lämpliga skyddsåtgärder (se Kontakta oss nedan).

    Som anges ovan (se Juridiska krav på utlämnanden) har CBRE, Inc. bedömt och anser att amerikanska offentliga myndigheter inte kan utfärda en laglig begäran om utlämnande av personuppgifter enligt FISA 702 till CBRE, Inc. eller dess amerikanska dotterbolag. Alla personuppgifter som CBRE överför till USA är krypterade under överföringen. 


   Hur vi skyddar dina personuppgifter


   Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig mot förlust och obehörig ändring eller obehörigt utlämnande. Informationen du tillhandahåller är krypterad under överföring och i vila. Vi använder rollbaserade åtkomstkontroller för att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter på en strikt behovsbaserad basis i enlighet med de syften för vilka vi har samlat in sådan information.Vi använder system för detektering av skadlig kod och intrång för att skydda oss mot obehörig åtkomst till vårt nätverk och vi har en incidentåtgärdsplan på plats för att snabbt kunna reagera på alla misstänkta läckor eller överträdelser gällande personuppgifter.

   När vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer har vi bedömt att deras tekniska och organisatoriska åtgärder ger en lämplig säkerhetsnivå.

   Hur länge vi behåller dina personuppgifter


   Vi kommer endast att lagra de personuppgifter vi samlar in om dig så länge som det behövs för det syfte för vilket uppgifterna samlades in och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa tar bort dina personuppgifter från våra system och register när vi inte längre behöver använda dem och/eller vidtar åtgärder för att anonymisera dem så att de inte längre kan användas för att identifiera dig (såvida vi inte måste behålla dina uppgifter för att uppfylla juridiska eller regulatoriska skyldigheter som vi omfattas av).


   Dina integritetsrättigheter

     Marknadsföringskommunikation – Rätt att välja bort och att göra invändningar


     När du registrerar dig på vår webbplats kan vi be dig att välja om du vill få elektronisk kommunikation från CBRE-koncernen, såsom erbjudanden, nyheter, rapporter och annan marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller välja att inte ta emot sådan kommunikation genom att kontakta CBRE-koncernen enligt beskrivningen nedan eller följa instruktionerna för att avstå från eller avsluta prenumerationen som finns i brödtexten i all e-postmarknadsföring du från från oss.
     Dessutom har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling om vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utifrån våra berättigade intressen. Uppmärksamma att eventuella invändningar mot denna typ av behandling kan påverka vår förmåga att utföra uppgifter som anges i denna policy.

     Kontaktuppgifter – Marknadsföringskommunikation

     Oavsett vilken CBRE-enhet som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och marknadsföringskommunikationen kan du kontakta oss centralt enligt nedan, så kommer vi att se till att den ansvariga CBRE-enheten får din begäran om marknadsföringskommunikation och implementerar den omedelbart:
     (i) genom att skicka ett e-postmeddelandetill [email protected]som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden

      • Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrikakan du skicka ett meddelande till [email protected]som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden


      • Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdetkan du skicka ett meddelande till [email protected]som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden

     (ii) via telefon, på +1 877 227 3330 eller via fax, på +1 212 618 7085

     (iii) via post, till CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, USA, tillhanda: Global Director, Data Privacy
     Ditt val att inte ta emot nyhetsbrev eller reklam- och marknadsföringsmeddelanden kanske inte påverkar annan behandling som fortfarande skulle vara tillåten enligt tillämplig lag, såsom att tillhandahålla transaktionskommunikation till dig.


     Begära tillgång till dina personuppgifter och andra rättigheter

     Beroende på de rättsliga bestämmelserna i ditt land och de tillämpliga lagar som du är föremål för, kan du ha alla eller vissa av följande rättigheter som anges nedan och kan skicka in en begäran (eller flera) om att utöva sådana rättigheter via vår portal för registrerade rättigheter eller genom att kontakta oss på  [email protected].  Oavsett vilken CBRE-enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter kan du använda sådana centraliserade kontaktuppgifter så CBRE kommer att säkerställa att den ansvariga CBRE-enheten tar emot din begäran och snabbt tar itu med den i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lag. CBRE kommer att svara på din begäran på ett omfattande sätt, även om du inte identifierar den specifika CBRE-enhet som du riktar begäran till. 


     • Rätt till åtkomst: Du kan ha rätt att få bekräftelse från CBRE om huruvida dina personuppgifter behandlas, och då så så är fallet, rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. Du kan ha rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan CBRE ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader. 


     • Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av CBRE.


     • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd): Du kan ha rätt att be oss att radera dina personuppgifter, i vilket fall CBRE måste tillgodose din begäran.


     • Rätt till begränsning av behandling: Du kan ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.  


     • Rätt till dataportabilitet: Du kan ha rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till CBRE i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan ha rätt att utan hinder överföra dessa personuppgifter till en annan enhet.

     • Rätt att återkalla samtycke: Om du angett ditt samtycke till vilken som helst behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Ett sådant tillbakadragande kommer inte att påverka lagenligheten hos behandlingen före tillbakadragandet av samtycket. Denna rätt att återkalla samtycke gäller i synnerhet för samtycken som ges för marknadsförings- och profileringsändamål, om sådana finns.


     • Rätt att invända: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att när som helst invända mot CBRE:s behandling av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din specifika situation, varvid CBRE kan åläggas att inte längre behandla dina personuppgifter såvida inte CBRE visar tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  Rätten att invända får i synnerhet inte existera om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder före det att ett avtal ingås eller för att fullgöra ett avtal som redan ingåtts.

     • Rätt till information om möjligheten att vägra samtycke och information om konsekvenserna av detta.

     • Rätt till information om tredje parter med vilka vi har delat dina uppgifter.


     • Rätt att inge ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller i det land där den ansvariga CBRE-enheten finns, i synnerhet med avseende på resultatet av automatiserat beslutsfattande.  En lista över EU:s dataskyddsmyndigheter finns tillgänglig hos Europeiska dataskyddsstyrelsen.  I Brasilien är den behöriga dataskyddsmyndigheten Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

     Brasilien

     Utöver andra rättigheter som tillhandahålls enligt tillämplig lag, med avseende på personuppgifter som samlas in och behandlas i Brasilien, kan du ha rätt att begära granskning av beslut som fattas enbart baserat på automatisk behandling av personuppgifter som påverkar dina intressen, inklusive beslut som syftar till att definiera deras personliga, yrkesmässiga, konsumtions- och kreditprofiler eller aspekter av deras personlighet.

     Kina

     Förutom andra rättigheter som tillhandahålls enligt tillämplig lag, med avseende på personuppgifter som samlas in och behandlas i Kina, kan du ha rätt att avregistrera dig som användare av en ansökan och avsluta onlinekonton.

      

   Ändringar i detta meddelande

   Vi är ett globalt företag som utvecklas snabbt. Vi kommer att fortsätta att utvärdera detta meddelande i förhållande till ny teknik, nya tjänster och ny affärspraxis samt våra kunders behov. Från tid till annan kommer vi att göra ändringar i meddelandet då det behövs. Om vi gör några väsentliga ändringar i detta meddelande kommer ändringarna att genomföras här och om de är betydande kommer vi att lämna ett tydligt meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden om ändringar i meddelandet). När så krävs kommer vi att inhämta ditt samtycke.

   Representant i EU och Storbritannien enligt GDPR

   Vi har utsett en representant för de ansvariga CBRE-enheterna utanför EES och Storbritannien som behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och Storbritanniens dataskyddslag. Representanternas kontaktuppgifter är följande:
   Representant i EU (artikel 27 i GDPR)

   CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 München, Tyskland
   Vid frågor, kontakta [email protected]

   Representant i Storbritannien (artikel 27 i brittiska GDPR)

   CBRE Limited, Henrietta House, Henrietta Place, London, W1G 0NB, Storbritannien
   Vid frågor, kontakta [email protected].

   Dataskyddsombud

   I enlighet med lokal lagstiftning har vi utsett dataskyddsombud (”DPO”) för våra dotterbolag i Tyskland, Frankrike och resten av EU, Storbritannien och Brasilien. Om du har några frågor eller funderingar gällande våra policyer eller praxis för personuppgifter kan du kontakta lämpligt dataskyddsombud med hjälp av följande kontaktuppgifter:

   GDPR och brittiska GDPR

   Tyskland:  CBRE Gmbh, CBRE PREUSS VALTEQ Gmbh och CBRE Capital Advisors Gmbh

   [email protected]

   Tyskland: CBRE Global Investors Germany Gmbh

   [email protected]

   Tyskland:  CBRE GWS Industrial Services GmbH och CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Frankrike

   [email protected]

   Storbritannien

   [email protected]

   EU (förutom Frankrike och Tyskland)

   [email protected]

   Brasilien-LGPD

   Brasilien

   [email protected]

    

  Kaliforniens integritetspolicy för konsumenter

  Om du är bosatt i delstaten Kalifornien (”konsument]”), kompletterar CBRE:s Kaliforniens integritetspolicy för konsumenter (“Kaliforniens policy]”) den information som tillhandahålls i detta meddelande och inkluderar information om dina integritetsrättigheter och hur du utövar dem.  Kaliforniens policy gäller endast för personuppgifter som vi har samlat in från personer som är bosatta i staten Kalifornien under de tolv (12) månaderna som föregår det datum då Kaliforniens policy senast uppdaterades.

   

  Meddelande om cookies – automatisk datainsamling

  Vi använder cookies och liknande teknik på vår webbplats och vårt inställningscenter för cookies ger dig möjlighet att begränsa vår användning av andra cookies än de som krävs.

  Detta är en cookie

  En cookie är en liten textfil som en webbplats skapar på din dator, din telefon eller en annan enhet och som innehåller information om hur du använt webbplatsen. Cookies har olika syften, såsom att låta dig navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, att komma ihåg dina preferenser, att analysera användningen av vår webbplats, att över huvud taget förbättra användarupplevelsen samt att säkerställa att de annonser du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen.En cookie innehåller namnet på servern den skickades från, dess utgångsdatum, ett värde som oftast är ett slumpmässigt genererat unikt nummer samt andra uppgifter som rör din användning av vår webbplats.Beroende på tillämplig dataskyddslag kan sådan information och data kvalificeras som personuppgifter.

  Cookies vi använder

  Så här använder vi cookies

  Vi använder sessionscookies, som är tillfälliga cookies som raderas från enhetens minne när du stänger din webbläsare eller stänger av datorn, och beständiga cookies som lagras på din enhet tills de löper ut, såvida du inte raderar dem före den tidpunkten. Vi grupperar cookies på vår webbplats i tre kategorier.

  • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att aktivera basfunktioner på webbplatsen, såsom att identifiera dig som en giltig användare, för att säkerställa att ingen annan kan logga in samtidigt som dig med ditt konto från en annan dator och för att göra det lättare för oss att ge dig bästa service utifrån dina registrerade inställningar. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg och respektera dina cookie-inställningar via vårt inställningscenter för cookies.

    

  • Funktionscookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbplatsen för att utvärdera och förbättra vår prestanda. De kan också användas för att ge en bättre kundupplevelse på denna webbplats. Till exempel, ger det oss information om hur vår webbplats används och hjälper oss att underlätta eventuella kampanjer eller undersökningar som vi tillhandahåller.

    

  • Reklamcookies: Dessa cookies kan användas för att dela data med annonsörer så att de annonser du ser på vår webbplats eller tredje parters webbplatser är mer relevanta för dig, så att du kan dela vissa sidor med sociala nätverk eller låta dig lägga upp kommentarer på vår webbplats.

  Typer av cookies vi använder

  Information om de cookies som används på vår webbplats finns i inställningscentret för cookies som man kan komma åt via länken ”Cookie-inställningar” på motsvarande knapp på vår webbplats. Klicka på ”Detaljerade inställningar” i avsnitten om funktionscookies och annonscookies.

  Krav på samtycke

  Beroende på tillämplig dataskyddslag får vi endast placera och använda funktionscookies och annonscookies om du gett ditt samtycke via vår cookiebanner. Vårt inställningscenter för cookies på vår webbplats ger dig möjlighet att göra ytterligare val och/eller återkalla ett samtycke avseende vår användning av cookies (med undantag av nödvändiga cookies).


  Prestationsspårning via liknande spårningstekniker

  Ibland använder vi prestationsspårningstekniker, som till exempel webbfyrar, pixeltaggar m.m., i vår e-postmarknadsföring eller i annonser som visas på vår webbplats eller tredje parters webbplatser. Dessa prestationsspårningstekniker kan tillhandahållas antingen av oss eller av tredje parter och de hjälper oss att spåra om en e-postmottagare har slutfört en händelse, till exempel registrerat sig för en gratis provperiod, eller om en användare klickat på en annons. Ytterligare information om de prestationsspårningstekniker som används i vår e-postmarknadsföring och på vår webbplats eller tredje parters webbplatser finns tillgänglig via länken ”Cookie-inställningar” på motsvarande knapp på vår webbplats.   Klicka på ”Detaljerade inställningar” i avsnitten om funktionscookies och annonscookies.

  Hantera dina cookieinställningar

  Inställningscenter för cookies

  Vårt inställningscenter för cookies på vår webbplats ger dig möjlighet att göra val avseende vår användning av cookies (med undantag av nödvändiga cookies). Om du använder vårt inställningscenter för cookies på en mobil enhet behandlar vi din enhets annonsidentifierare för att respektera dina val via vårt inställningscenter för cookies. Om du gör val i vårt inställningscenter för cookies (t.ex. om du avvisar en viss cookie) kommer beständiga cookies att placeras av de annonsnätverk som anges i vårt inställningscenter för cookies för att respektera dina preferenser.
  Om du rensar dina cookies i dina webbläsarinställningar kommer detta att ta bort alla cookies, inklusive de bortvalscookies som placerats för att respektera de val du gjort i vårt inställningscenter för cookies. Du måste gå tillbaka till inställningscenter för cookies för att återställa dina inställningar. Om du befinner dig i EES eller Brasilien kommer du dessutom att få se cookie-bannern på webbplatsen för att samtycka på nytt till cookies där så krävs.

  Spåra inte

  Vi svarar för närvarande inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare. Vår användning av spårningstekniker kan istället styras via vårt inställningscenter för cookies.

  Inaktivera och avböja framtida cookies

  Förutom att begränsa cookies genom vårt inställningscenter för cookies kan du när som helst begränsa, blockera eller radera cookies från denna webbplats genom att ändra konfigurationen av din webbläsare. Du kan läsa mer om hur det går till och annan information om cookies på https://www.allaboutcookies.org/. Varje webbläsare brukar ha olika inställningar och konfigurationen, men du brukar kunna ändra inställningarna för cookies under menyer som ”Inställningar” eller ”Verktyg” i din webbläsare. Du kan läsa mer i webbläsarens hjälpmeny. Observera dock att radering eller blockering av nödvändiga cookies kommer att leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt.

  Kontakta oss

  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring detta meddelande, om du har frågor eller problem kring din användning av webbplatsen eller om du vill att dina personuppgifter ska undantas från vår direkta marknadsföring. Som standardrutin behåller vi eventuell kommunikation från webbplatsen besökare för att kunna ge dig bättre service.
  Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, till: Global Director, Data Privacy.
  Vi kan kontakta dig via e-post i samband med eventuella frågor och funderingar som du tar upp. Om du föredrar att vi kontaktar dig på ett annat sätt, meddela oss så kommer vi att tillgodose din begäran om det är möjligt och lämpligt.

  Besökare i Europa, Mellanöstern eller Afrika

  Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7 HP, Storbritannien, till: EMEA Director, Data Privacy.

  Besökare i Asien och Stillahavsområdet

  Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du också skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriva till oss på 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filippinerna 1227, till: APAC Senior Manager, Data Privacy.


  Bilaga 1

  Om det är oklart för dig vilken CBRE-enhet som är den CBRE-enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta [email protected] så hjälper vi dig att identifiera den ansvariga CBRE-enheten.

   

  Behandlingsaktivite

  Ansvarig CBRE-enhet

  A.

  Behandling av personuppgifter som samlas in via webbplatsen www.CBRE.com, inklusive kontoinformation vid registrering på www.CBRE.com

  CBRE, Inc.
  2100 McKinney Avenue,
  Suite 1250
  Dallas, TX 75201
  Tel +1 214 979 6100

  B.

  Behandling av personuppgifter som samlas in via lokala CBRE-webbplatser, inklusive registreringsinformation (med undantag av vissa behandlingsaktiviteter som beskrivs i avsnitt C. nedan)

  Den CBRE-enhet eller -enheterna i varje land som driver den lokala CBRE-webbplatsen (som anges i länken nedan) är i allmänhet ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte annat anges i lokala meddelanden på respektive lokala CBRE-webbplatser.
  I den utsträckning som flera CBRE-enheter som agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga är ansvariga enheter för behandlingen av dina personuppgifter (enligt vad som anges i länken nedan) kan du utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning gentemot alla dessa CBRE-enheter, varvid du kan begära en kopia som sammanfattar det väsentliga i överenskommelsen om gemensamt personuppgiftsansvar genom att kontakta [email protected].  
  Var god granska informationen i denna länk.

  C.

  Behandling av personuppgifter som samlas in via professionella interaktioner med dig på annat sätt än via webbplatsen.

  CBRE-enheten som du har din professionella interaktion med eller som samlar in dina personuppgifter genom tredjepartsresurser (t.ex. konkurrenters sidor på sociala medier) är den ansvariga CBRE-enheten för behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte annat anges i lokala meddelanden på respektive lokala CBRE-webbplatser.  Var god granska informationen i denna länk.

  D.

  Behandling av personuppgifter som samlas in via sidor på sociala medier som drivs av CBRE.

  När det gäller sidor på sociala medier som drivs av CBRE är det den CBRE-enhet som där identifieras som operatör för ifrågavarande sida på sociala medier och/eller kontaktperson som är personuppgiftsansvarig.